ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Mánesova 46 Praha 2 PSČ 12000 identifikační číslo: 70375895, (dále jen „prodávající“ či „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, anebo na základě smlouvy o dílo (dále společně jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (zhotovitelem) a jinou osobou (dále jen „kupující“ či „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (zhotovitele). Internetový obchod je prodávajícím (zhotovitelem) provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.amanoriginal.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). V případě zboží prezentovaného na webových stránkách v ostatních případech se jedná výhradně o zboží vyráběné na zakázku, kdy v těchto případech je vždy uzavírána smlouva o dílo.

 2. Je-li kupujícím či objednatelem spotřebitel, jak je definován  zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 3. Je-li kupující resp. objednatel jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 6. Podáním objednávky kupující resp. objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupujícíresp. objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím či objednatelem od prodávajícího (zhotovitele), jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím (zhotovitelem), platí jako uznání a uzavření smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující resp. objednatel souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření smlouvy.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající (zhotovitel) měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající resp. zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu resp. smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího resp. zhotovitele uzavřít kupní smlouvu resp. smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Zboží je možné objednávat telefonicky v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.na telefonním čísle (+420) 775 951 378, či prostřednictvím emailu na adresejakub.vavra@ateliermanes.cz, nebo online, kdy vyplní kupující resp. objednatel objednávkový formulář (dále též „formulář“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží v případě koupě zboží prostřednictvím internetové obchodu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu odkazem „přidat do košíku“),

  2. v případě zakázkové výroby (smlouvy o dílo) řeší objednatel údaje o požadovaném zboží individuálně se zhotovitelem.

  3. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení resp. dodání objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 5. Před zasláním objednávky prostřednictvím formuláře prodávajícímu (zhotoviteli) je kupujícímu resp. objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího resp. objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku prostřednictvím formuláře odešle kupující resp. objednatel prodávajícímu (zhotoviteli) kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím (zhotovitelem) považovány za správné. Prodávající (zhotovitel) neprodleně po obdržení objednávky učiněné prostřednictvím formuláře toto obdržení kupujícímu (objednateli) potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (objednatele) uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 6. Prodávající (zhotovitel) je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího (objednatele) o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím (zhotovitelem) a kupujícím resp. objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím (zhotovitelem) zasláno kupujícímu resp. objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího resp. objednatele.

 8. Kupující resp. objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu resp. objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující resp. objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující resp. objednatel uhradit prodávajícímu (zhotoviteli) následujícími způsoby:

 

 • v hotovosti na dobírku v pouze v případě koupě zboží v místě určeném kupujícím v objednávce

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (zhotovitele): 670100-2202419829/6210 vedený u společnosti mBank S.A. (dále jen „účet prodávajícího (zhotovitele)“);

 

 1. Společně s cenou zboží je kupující povinen resp. objednatel zaplatit prodávajícímu (zhotoviteli) také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě zakázkové výroby ezhotovitel oprávněn vždy požadovat na objednateli zálohu na cenu zboží. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu na cenu zboží do tří pracovních dnů po doručení faktury objednateli, v níž bude záloha vyúčtována zhotovitelem, přičemž objednatel bere na vědomí, že v případě, že zálohu do data jejího splatnosti neuhradí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

 3. V případě platby za koupi zbožína dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do tří pracovních dnů od doručení faktury kupujícímu resp. objednateli, v níž je vyúčtována cena zboží prodávajícím resp. zhotovitelem.

 4. V případě bezhotovostní platby je kupující (objednatel) povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího (objednatele) uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího (zhotovitele).

 5. Prodávající (zhotovitel) je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího (objednatele) nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2. odst. 2.6. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé ceny zboží ještě před odesláním či dodáním zboží kupujícímu resp. objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající (zhotovitel) ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu resp. objednateli daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

DODACÍ LHŮTA

 1. Obvyklá doba dodání kupovaného zboží, které je skladem, tj. nejde-li o zakázkovou výrobu, je 1 - 2 dní od objednání popřípadě po zaplacení objednávky. Zboží uvedeno jako skladem je expedováno obvykle do druhého pracovního dne. Zpoždění dodání neopravňuje kupujícíhok nárokům na náhradu škody. Uvedené informace o očekávané době dodání se rozumí jako informativní a nezávazné. Zpozdí-li se dodání o více než dva měsíce, mohou obě smluvní strany odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody či jiných nároků. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl písemně dohodnutý opak. Každé částečné dodání se považuje za samostatný obchodní případ, který může prodávající (zhotovitel) vyúčtovat zvlášť.

 2. Prodávající (zhotovitel) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající(zhotovitel) bude neprodleně kontaktovat kupujícího resp. objednatele za účelem dohody o dalším postupu.

 3. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. odst. 5.2. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. odst. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující resp. objednatel se zavazuje zboží převzít.

 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího resp. objednatele, nese kupující resp. objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Je-li prodávající (zhotovitel) podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím resp. objednatelem v objednávce, je kupující resp. objednatel povinen převzít zboží při dodání.

 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího resp. objednatele nutno zboží doručovat či dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující resp. objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 5. Při převzetí kupovaného zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího (zhotovitele), jsou-li jím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající (zhotovitel) poskytuje kupujícímu (objednateli) záruku na zboží v délce 2 let od jeho dodání kupujícímu (objednateli).

 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).

 3. Prodávající (zhotovitel) odpovídá kupujícímu resp. objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající (zhotovitel) odpovídá kupujícímu resp. objednateli, že v době, kdy kupující resp. objednatel zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající (zhotovitel) nebo výrobce popsal nebo které kupující resp. objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající (zhotovitel) uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující resp. objednatel u prodávajícího (zhotovitele) na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající (zhotovitel) obdržel od kupujícího resp. objednatele reklamované zboží.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující resp. objednatel nabývá vlastnictví ke zboží jeho řádným převzetím a zaplacením celé ceny zboží. V případě zakázkové výroby (smluv o dílo) je podmínkou řádného převzetí zboží podpis předávacího protokolu objednatelem.

 2. Kupující resp. objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího resp. objednatele, který je fyzickou osobou, je zajišťována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující resp. objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující resp. objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (zhotovitelem), a to pro účely realizace práv a povinností ze  smlouvy. Nezvolí-li kupující resp. objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (zhotovitelem) také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu resp. objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

 4. Kupující resp. objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího (zhotovitele) o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího resp. objednatele může prodávající (zhotovitel) pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím (zhotovitelem) bez předchozího souhlasu kupujícího resp. objednatele předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující resp. objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. V případě, že by se kupující resp. objednatel domníval, že prodávající (zhotovitel) nebo zpracovatel (odst. 9.5)) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího resp. objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat prodávajícího (zhotovitele) nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby prodávající (zhotovitel) nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu resp. objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou či smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím (zhotovitelem) v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jakub Vávra Mánesova 46, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00, adresa elektronické poštyjakub.vavra@ateliermanes.cz, telefon (+420) 775951378.

 

V Praze dne 20. 10. 2015